Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Al onze verkopen en diensten geschieden uitsluitend onder de volgende voorwaarden. Deze voorwaarden gelden ook zonder speciale overeenkomsten voor alle toekomstige zaken met ons. Onze voorwaarden blijven ook van kracht in het geval de koper andere voorwaarden voorschrijft. Mondelinge overeenkomsten die tegenstrijdig zijn met onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn niet bindend. Zij zijn slechts van kracht wanneer wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

1. De omschrijving van de goederen en diensten die deel uitmaken van het contract is te vinden in onze gedetailleerde offerte.

2. Offertes – ook prijslijsten of omzendbrieven – zijn niet bindend en zijn opgemaakt op basis van de prijzen geldig op de datum van offerte onder voorbehoud van latere wijziging.

3. Een bestelling is voor ons slechts bindend vanaf het moment dat wij deze bestelling hebben bevestigd per brief of per telefax.

Onze prijzen werden opgemaakt op grond van de economische toestand, de wisseltarieven, de taksen en invoerrechten in voege op het ogenblik van dit aanbod, en wij behouden ons het recht voor om de prijzen aan te passen van zodra een van de voornoemde basisfactoren aanzienlijk gewijzigd is. Indien zulke aanpassing geschiedt, heeft de koper het recht om zijn bestelling ongedaan te maken.

4. De leveringsdatum alsook de afspraken nopens de dienstregeling zijn naar best vermogen berekend, zijn enkel bij benadering gegeven en zijn niet bindend. Het overschrijden van de termijn vermeld in de orderbevestiging kan door de koper niet worden ingeroepen om schadevergoeding of nietigverklaring van de verkoopovereenkomst te eisen, zolang de installatie tijdig gerealiseerd wordt om een netkoppeling voor 31/12/2010 toe te laten.  In het geval van enige overmacht die de uitvoering van het verkoopcontract zou vertragen, zal dit verkoopcontract tijdelijk worden geschorst tot het einde van de oorzaak van deze vertraging. Het is de koper niet toegelaten het contract te beëindigen op grond van zulk een overmacht.

5. Alle klachten in verband met op het ogenblik van de levering zichtbare gebreken moeten worden medegedeeld per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de levering. In geval van niet zichtbare materiële gebreken, bij bewijsbare materiaal- of constructiefouten of bij het niet bereiken van uitdrukkelijk of stilzwijgend verzekerde eigenschappen wordt onze waarborg in die zin exclusief beperkt, dat wij volgens onze eigen keuze de fouten ongedaan maken, hetzij door uitwisseling van of het bijvoegen van onderdelen, hetzij door kosteloze omruiling of dat wij na overeenkomst de verkochte goederen terugnemen en de aangerekende prijs crediteren. De waarborg van het materiaal is geldig zoals op offerte vermeld of anders 12 maanden na de plaatsing doch met een maximum van 15 maanden na factuurdatum. Recht op schadevergoeding wegens het niet nakomen van de verkoopovereenkomst, het terugbetalen van onkosten, lonen en andere kosten van voor of na de levering zijn uitgesloten.

6. Onze waarborg vervalt in de volgende gevallen:

  • Wanneer de gegevens welke ons worden verstrekt niet beantwoorden aan de werkelijkheid.
  • Wanneer onze instructie voor montage, inbedrijfstelling, gebruik of onderhoud niet nauwkeurig worden gevolgd.
  • Wanneer onderdelen van de installatie, zonder onze voorafgaande schriftelijke toelating, worden verwijderd, verwisseld of gewijzigd.
  • Wanneer de installatie door beschadiging, ongevallen, misbruik, vorst of brandschade heeft geleden.
  • Wanneer de apparatuur zich niet op Belgisch grondgebied bevindt.

7. Uitgeleende kosteloze constructietekeningen of technische inlichtingen kunnen niet worden aangewend om onze verantwoordelijkheid in te roepen.

8. Alle prijzen gelden voor levering vertrek onze magazijnen tenzij anders vermeld en zijn exclusief BTW. De verzending gebeurt op verantwoordelijkheid van de verkoper. Het risico gaat over op de koper zodra de installatie wordt opgeleverd.

9. De aankoppeling is steeds ten laste van de koper, behoudens voorafgaande en schriftelijke overeenkomst tussen de partijen. Indien bij de ingangstelling wordt vastgesteld dat tot deze niet kan overgegaan worden, zullen de reisonkosten en prestaties in rekening gebracht worden.

10. Een volledige grondafvoer voor water dient zich in de onmiddellijke omgeving van de installatie te bevinden. Waterschade, veroorzaakt door de installatie, bij gebrek aan een correct gedimensioneerde vrije grondafvoer kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

11. Annulering van de bestelling kan enkel geschieden na onderlinge afspraak mits een schadevergoeding van minimaal 30 % van het bestelbedrag.

12. De betaling dient, onafhankelijk van gelijk welke waarborgtermijn, te geschieden netto, binnen de 8 dagen na de datum van de factuur of zoals vermeld is op de factuur. Bij te late of gespreide betaling zijn intresten verschuldigd vanaf de vervaldatum. Deze intresten worden maandelijks berekend volgens de basisrente vermeerderd met 2 %. Bovendien leidt elke vertraging in betaling vanzelf en zonder ingebrekestelling tot een forfaitaire verhoging van 12 % op het factuurbedrag.

Indien enige factuur onbetaald blijft 14 dagen na de voorziene datum van betaling, kunnen wij van rechtswege de verkoop ontbinden door kennisgeving per aangetekend schrijven en zulks zonder waarborg, dagvaarding of andere formaliteiten van welke aard ook. Wissels en cheques worden slechts als betaling aangenomen onder voorwaarde dat de verwijlen discontokosten ten laste van de koper zijn. Indien ons, na het afsluiten van de verkoopovereenkomst, feiten worden bekend gemaakt, welke, naar onze mening, de kredietwaardigheid van de koper in twijfel trekken, zijn de verschuldigde sommen onmiddellijk en zonder enig uitstel betaalbaar.

13. De geleverde goederen blijven tot volledige betaling van huidige schulden onze eigendom.

14. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Turnhout bevoegd. Deze verkoopsvoorwaarden blijven van kracht ook als een van de punten nietig wordt verklaard. Deze overeenkomst is in overeenstemming met de Belgische wet.